[1]
Washliyah, S. and Ismail, M. 2023. Efektivitas Media Lilin Aromaterapi Berbahan Daun Pala (Myristica fragrans Houtt) dalam Mematikan Nyamuk Aedes aegypti. JURNAL BIOS LOGOS. 13, 1 (Mar. 2023), 36–43. DOI:https://doi.org/10.35799/jbl.v13i1.46889.