Washliyah, S., & Ismail, M. (2023). Efektivitas Media Lilin Aromaterapi Berbahan Daun Pala (Myristica fragrans Houtt) dalam Mematikan Nyamuk Aedes aegypti. JURNAL BIOS LOGOS, 13(1), 36–43. https://doi.org/10.35799/jbl.v13i1.46889