Washliyah, Sitti, and Mariyana Ismail. 2023. “Efektivitas Media Lilin Aromaterapi Berbahan Daun Pala (Myristica Fragrans Houtt) Dalam Mematikan Nyamuk Aedes Aegypti”. JURNAL BIOS LOGOS 13 (1):36-43. https://doi.org/10.35799/jbl.v13i1.46889.