[1]
Labia, S., Rori, Y.P.I. and Pangemanan, L.R.J. 2023. Bauran Pemasaran Kafe K2B Kelurahan Kleak Kota Manado . AGRI-SOSIOEKONOMI. 19, 1 (Jan. 2023), 477–486. DOI:https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46446.