[1]
Gratia, B., Yamlean, P.V. and Mansauda, K.L. 2021. FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica fragrans Houtt.). PHARMACON. 10, 3 (Aug. 2021), 968–974. DOI:https://doi.org/10.35799/pha.10.2021.35599.