Gratia, B., Yamlean, P. V., & Mansauda, K. L. (2021). FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica fragrans Houtt.). PHARMACON, 10(3), 968–974. https://doi.org/10.35799/pha.10.2021.35599