Gratia, Berta, Paulina V.Y. Yamlean, and Karlah L.R. Mansauda. 2021. “FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica Fragrans Houtt.)”. PHARMACON 10 (3):968-74. https://doi.org/10.35799/pha.10.2021.35599.