Gratia, B., Yamlean, P. V. and Mansauda, K. L. (2021) “FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica fragrans Houtt.)”, PHARMACON, 10(3), pp. 968–974. doi: 10.35799/pha.10.2021.35599.