[1]
B. Gratia, P. V. Yamlean, and K. L. Mansauda, “FORMULASI PASTA GIGI EKSTRAK ETANOL BUAH PALA (Myristica fragrans Houtt.)”, PHA, vol. 10, no. 3, pp. 968–974, Aug. 2021.